O Concellode Ribadavia, previos os trámites oportunos remite o documento do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) xunto co espediente administrativo, conforme ao establecido no artigo 85.7 da lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordeación urbanística e protección do medio rural de Galicia, ao abeiro do disposto na D.T. Segunda a partado primeiro da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=67&fecha=20200323