Contratación non suxeita a regulación harmonizada, documentalmente simplificada, polo procedemento aberto multicriterio, tramitación ordinaria do: Contrato de servizo para a dirección da obra: Posta en valor da Ponte Vella de Ourense. 2ª fase de intervención (inclúe coordinación de seguridade e saúde), de clave OU/17/155.02. AT/001/2020

 

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?lang=es&cambioIdioma=true&N=664305