* RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2018, da Secretaría Xeral Técnica
da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, pola que se anuncia a
licitación, polo procedemento aberto multicriterio, documentalmente
simplificado, non suxeito a regulación harmonizada, dos servizos de
dirección de execución de obra e coordinación de seguridade e saúde
da terminal de autobuses integrada na estación intermodal de Ourense,
cofinanciada nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no
marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. OT4 PI04.05.
OE04.05.01 (expediente 12/2018 M). [3]

[…]

Documento Completo